top of page

-איבחונים-

איבחון דידקטי

באבחון דידקטי נבחן את תפקודי השפה והלמידה, מנגנוני הלמידה, תפקוד גרפו-מוטורי, תפקודי זיכרון וכן נעריך תפקודי קשב, פונקציות ניהוליות ויכולות חשיבה באופן מיוחד ובכך ניתן לקבוע לקות למידה כלשהי. האבחון הדידקטי נערך לרוב על רקע קשיים בתהליכי הלמידה, פערים ברכישת הידע בין המקצועות השונים ותחושה של ההורים והצוות החינוכי לקושי במימוש פוטנציאל. האבחון מטרתו להציף את הסיבה לקשיים הנצפים, ליצור אבחנה מבדלת בין קשיי למידה ללקויות למידה, ליצור תוכנית להוראה מתקנת על בסיסי החוזקות שנצפו ושיפור נקודות הקושי, להפנות לאנשי מקצוע נוספים במידת הצורך וכן לאפשר התאמות לדרכי היבחנות על פי לקויות הלמידה שאובחנו. האבחון נערך החל מסיום כיתה א' ובכל שלבי הלמידה או השאלות המתעוררות לאורך החיים

איבחון קשב

קיימים שני מבדקי קשב מרכזיים אשר מהווים מבדק תומך החלטה לשיקול דעתו של נירולוג/פסכיאטר

מבחן ממוחשב להערכת קשב בילדים ומבוגרים. המבדק מספק פרופיל קשבי המבוסס על ביצועיו הקוגניטיביים וההתנהגותיים של הנבדק. פרופיל זה מתקבל על ידי הערכה של ארבעה מדדים

קשב - המשקף את יכולתו של הנבדק לשים לב לסביבתו או לפרטים ספציפיים

תזמון - משקף את היכולת להגיב בצורה נכונה בזמן המוקצב עבור בצוע המטלה. אימפולסיביות – הנטייה לפעול מבלי לשקול את המצב המצוי בפניו או את התוצאות. תגובתיות יתר – בודק את היכולת לוויסות יעיל של תגובות. המבדק כולל הצגה של גירוי

חזותי ותוספת מסיחים חזותיים וקוליים הנבדק מתבקש לזהות ולהגיב במהירות לגירוי הנכון ולהתעלם מגירוי לא נכון

 

  אבחון נוירופסיכולוגי ממוחשב המספק פרופיל קוגניטיבי של הנבדק תוך השוואה לנורמה על פי מין גיל ושנות לימוד הפונקציות הנבדקות הן: מוטוריקה, זיכרון, קשב, שפה, תכנון וארגון

בנוסף האבחון כולל גם מדדים רגשיים על סמך שאלוני דווח עצמי

מבדק מוקסו

מבדק

 B.R.C

0523-790912

bottom of page